განცხადება ტენდერის გამოცხადების შესახებ - „90 ბიზნეს-გეგმის მომზადება სოფლად მცირე ბიზნესებისთვის“.

05.12.2017 00:00:00 18.12.2017 00:00:00
ტენდერის ტექსტი არის ინგლისურენოვანი და მოცემულია დანართის სახით.