ტენდერი - მობილიზატორის შერჩევა IFAD-ის AMMAR პროექტში

29.11.2017 00:00:00 01.12.2017 00:00:00
ტენდერის სრული ტექსტი არის ინგლიაურენოვანი და მოცემულია დანართის სახით.