ალგეთისა და სიონის კაშხლების უსაფრთხოების შეფასება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის შესაბამისი აქტივობების პროექტირება და ზედამხედველობა - IDIC/CS/CQS/03

17.10.2017 00:00:00 09.11.2017 00:00:00
ტენდერის სრული ტექსტი არის ინგლისურენოვანი და მოცემულია დანართის სახით.