ტენდერი- გორის მუნიციპალიტეტში ტირიფონის სარწყავი სისტემის გ-3 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

08.09.2017 00:00:00 15.09.2017 00:00:00
ტენდერის შესახებ სრული ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული დოკუმენტი.