„ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი - სპირტიანი სასმელების შესახებ“

სპირტიანი სასმელები
21.08.2017
პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, REGULATION (EC) No 110/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks and repealing Council Regulation (EEC) No 1576/89 - ის, 2017 წლის 27 იანვრის სამრეწველო საკუთრების ოფიცილური ბიულეტენის სპეციალური გამოშვების - „ევროკავშირში დაცული სოფლის მეურნეობისა და სხვა საკვები პროდუქტების გეოგრაფიული აღნიშვნების“ დანართი N2-ის „B“ ნაწილის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.


პროექტი წარმოდგენილია საჯარო განხილვისთის. გთხოვთ, თქვენი მოსაზრებები წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 16 სექტემბრამდე.

საკონტაქტო პირი: ketevan.laperashvili@moa.gov.ge