საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი: ნანა ჩინჩილაკაშვილი.
მისამართი: 0159, ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის #6 ტელეფონი: (+ 995 32) 237 80 09; 237 80 14 
ელ. ფოსტა: infomoa@moa.gov.ge 
ყველას აქვს უფლება, გაეცნოს საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღოს მისი ასლები, თუ ის არ შეიცავს სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია როგორც წერილობით, ისე ელექტრონული ფორმით