„საქართველოს 2016 წლის სახლმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სოფლის მეურნოების მინისტრის 2015 წლის 18 ნოემბრის # 2-242 ბრძანებაში