სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში