დეპარტამენტის ხელმძღვანელები

ვალერიან მჭედლიძე

ვალერიან მჭედლიძე

მელიორაციის და მიწის მართვის დეპარტამენტი   ახორციელებს მელიორაციის სფეროს განვითარების ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებასა და მისი შესრულების კონტროლს, მიწის რაციონალურად გამოყენების, ნიადაგის კონსერვაციის, ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრასა  და ღონისძიებათა განხორციელებისას სახელმწიფო ზედამხედველობაში მონაწილეობას. ასევე სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მიხედვით მიწათსარგებლობისა და ნიადაგის ხარისხობრივი მაჩვენებლების (ნიადაგის ატლასი) ერთიანი გეოინფორმაციული სისტემის მართვას.