დეპარტამენტის ხელმძღვანელები

ნანა ჩინჩილაკაშვილი

ნანა ჩინჩილაკაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქციებია  მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა, საზოგადოების ინფორმირება სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე, მიმდინარე პროექტებსა და სამომავლო გეგმებზე. დეპარტამენტი უზრუნველყოფს სამინისტროში პრესკონფერენციების, ბრიფინგებისა და სხვა ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას. ასევე  ახორციელებს სოციოლოგიური და მარკეტინგული კვლევების დაგეგმვასა და ჩატარების ორგანიზებას. უზრუნველყოფს სამინისტროში მოქალაქეთა მისაღების ფუნქციონირებას. კომპეტენციის ფარგლებში ურთიერთობს სახელმწიფო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო და სხვადასხვა კერძო ორგანიზაციებთან.