დეპარტამენტის ხელმძღვანელები

შ.კერესელიძე

შალვა კერესელიძე

რეგიონებთან კოორდინაციის დეპარტამენტი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს, სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამინისტროსტერიტორიული ორგანოების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის კოორდინაციას, სამინისტროსტერიტორიულ ორგანოებთან პერიოდულად სამუშაო შეხვედრების მოწყობას,ანგარიშების მოსმენას, შეჯერებას. ასევე, ახორციელებს რეგიონულ განვითარებასთან დაკავშირებით, აგრარული პოლიტიკის შემუშავებას.

დეპარტამენტის ფუნქციებში შედის რეგიონებში აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა, სოფლისმეურნეობისა და მასთან დაკავშირებული სასოფლო-სამეურნეოინფრასტრუქტურის, ფერმერთან და აგრომეწარმეთა საკონსულტაციომომსახურების (ექსტენციის) სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან,საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა.