დეპარტამენტის ხელმძღვანელები

გივი მერაბიშვილი

გივი მერაბიშვილი

25 ნოემბერი 2013 წელი
იურიდიული და პარლამენტთან ურთიერთობის დეპარტამენტიუზრუნველყოფს სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და სამინისტროს სისტემის დაწესებულებების მიერ შემუშავებული ნორმატიულ . . .
იხილეთ სრული ინფორმაცია
ზედგენიძე

თამარ ზედგენიძე

29 ივლისი 2017 წელი
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტი უზრუნველყოფს სამინისტროს საფინანსო-საბიუჯეტო ურთიერთობის წარმართვას, სამინისტროს ერთიანი ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებას. დეპარტამენტი ახ . . .
იხილეთ სრული ინფორმაცია
ვალერიან მჭედლიძე

ვალერიან მჭედლიძე

08 აგვისტო 2011 წელი
მელიორაციის და მიწის მართვის დეპარტამენტიახორციელებს მელიორაციის სფეროს განვითარების ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებასა და მისი შესრულების კონტროლს, მიწის რაციონალ . . .
იხილეთ სრული ინფორმაცია
ხატია წილოსანი

ხატია წილოსანი

05 იანვარი 2012 წელი
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტიუზრუნველყოფს სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების წარმართვას უცხოეთის სახელმწიფოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. სამინისტროს . . .
იხილეთ სრული ინფორმაცია
ლ. ინაური

ლაშა ინაური

19 დეკემბერი 2011 წელი
ევროინტეგრაციის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობისდარგის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციას. ევროკავშირთან ინტეგრა . . .
იხილეთ სრული ინფორმაცია
ა.პოტაპოვი

ალექსი პოტაპოვი

09 იანვარი 2015 წელი
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი ახორციელებს სამინისტროსათვის ერთიანი ინფორმაციული ტექნოლოგიური პოლიტიკის შემუშავებას და დანერგვას სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში, . . .
იხილეთ სრული ინფორმაცია
ზ.შურღაია

ზვიად შურღაია

02 ნოემბერი 2015 წელი
შიდა აუდიტის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს სამინისტროს წინაშე არსებული რისკების დადგენასა და მათი მართვის ხარისხის შეფასებას, სამინისტროს სისტემის საქმიანობის გაუმჯობესებას დ . . .
იხილეთ სრული ინფორმაცია
ე.ზვიადაძე

ეკატერინე ზვიადაძე

04 ივლისი 2014 წელი
პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების პოლიტიკის განსაზღვრას, სტრატეგიისა და დარგობრივი სამოქმედო . . .
იხილეთ სრული ინფორმაცია
შ.კერესელიძე

შალვა კერესელიძე

20 დეკემბერი 2011 წელი
რეგიონებთან კოორდინაციის დეპარტამენტი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს, სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამინისტროსტერიტორიული ორგანოების და საჯარო სამართლის იურიდიული . . .
იხილეთ სრული ინფორმაცია
თ.კალანდაძე

თენგიზ კალანდაძე

22 დეკემბერი 2015 წელი
სოფლის მეურნეობის და სურსათის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს მეცხოველეობის, მემცენარეობის, მეთევზეობის, ქვეყანაში სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის უზრუნველყოფის, სასოფლო-სამეუ . . .
იხილეთ სრული ინფორმაცია
ნანა ჩინჩილაკაშვილი

ნანა ჩინჩილაკაშვილი

16 აგვისტო 2016 წელი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქციებია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა, საზოგადოების ინფორმირება სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებუ . . .
იხილეთ სრული ინფორმაცია
იგორ სიჭინავა

იგორ სიჭინავა

29 იანვარი 2016 წელი
ადმინისტრაციული დეპარტამენტი უზრუნველყოფს სამინისტროს ადმინისტრაციულ და ორგანიზაციულ საქმიანობას, მინისტრის თათბირებისა და სხდომების ორგანიზებას, სამინისტროს ხელმძღვანელ . . .
იხილეთ სრული ინფორმაცია